Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rijopleidingen, rijlespakketten, losse rijlessen en andere zaken afgenomen bij Rijschool Mobiel (hierna te noemen Mobiel) Het boeken of afnemen van rijlessen of andere zaken bij of via Mobiel betekent automatisch dat u de algemene voorwaarden accepteert.

1.2 Onder een Rijopleiding wordt in deze voorwaarden verstaan een rijopleiding waarvan het lesprogramma en de daarvoor noodzakelijke faciliteiten voldoen aan de door de CBR gestelde normen en kwaliteitseisen. De Rijopleiding kent verschillende uitvoeringsvormen. Zowel een rijlessenpakket als losse rijlessen zijn mogelijk. Voor welk rijlespakket een cursist zich kan aanmelden is afhankelijk van het door de cursist tijdens de intake (proefles) behaald intakeniveau.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Een akkoord over het volgen van de rijopleiding komt tot stand door schriftelijk of mondeling akkoord tussen de cursist en de rijinstructeur hiermee bevestigd de cursist het afnemen van een bepaald product.

2.2 Na totstandkoming van een akkoord over het rijlespakket krijgt cursist een factuur deze dient de cursist aan Mobiel (of het afgesproken termijn bedrag of het volledige bedrag van het rijlespakket) te voldoen. Uiterlijk binnen 14 werkdagen dient de cursist de factuur te hebben betaald. De Rijopleiding begint pas na ontvangst van de betaling zoals aan cursist is gefactureerd. Als betaling niet binnen is bij Mobiel kan Mobiel de rijopleiding opschorten en/of de gemaakte afspraak ontbinden. Bij opschorting blijft de betalingsplicht onverminderd bestaan. Bij ontbinding is de cursist annuleringskosten verschuldigd zoals vermeld in artikel 3.1 van deze voorwaarden. Indien de cursist onmiddellijk na de intake met de Mobiel Rijopleiding wil beginnen, dient hij/zij het totale lesgeld direct te voldoen.

2.3 Voor overige opleidingen en producten geldt dat deze uiterlijk bij afname voldaan moeten zijn, met uitzondering van (pakketten met) examens en toetsen waarvoor geldt dat deze bij aanvraag voldaan moeten worden.

2.4 Indien betalingen zoals omschreven in artikel 2.3 niet of niet tijdig bij Mobiel binnen zijn kan Mobiel deelname door de cursist aan de Mobiel Rijopleiding, opschorten. De cursist blijft in een dergelijke situatie aansprakelijk voor betaling van de totaal verschuldigde kosten.
2.5 Mobiel heeft het recht om rijlessen op te schorten bij het wegvallen (ernstige reden of ziekte) van de rijinstructeur. De leerling die een rijlespakket heeft afgenomen heeft vervolgens het recht om de rijopleiding te beëindigen en het cursusgeld minus de gevolgde lessen en €150,00 administratiekosten gerestitueerd te krijgen. Leerling kan daarbij geen aanspraak maken op schadevergoeding of andere compensatie.

Artikel 3. Annulering

3.1 Voor een rijlespakket is annulering van het “praktijkdeel” alleen schriftelijk mogelijk. Indien de cursist vóór of tijdens de rijopleiding, de rijopleiding wil annuleren dan zijn er door de cursist de volgende vergoedingen verschuldigd. De vergoedingspercentage zoals hieronder vermeld wordt berekend over de totale waarde van de lesovereenkomst minus €150 administratiekosten en de gereden rijlessen op basis van het losse rijles tarief. Verrekening vindt plaats binnen 30 dagen na schriftelijke bevestiging van Rijschool Mobiel.

 

 • Tijdens de rijopleiding 50%
  • Binnen 24 uur na akkoord voor de opleiding: 0%
  • 57 t/m 70 kalenderdagen voor aanvang: 30%
  • 43 t/m 56 kalenderdagen voor aanvang: 45%
  • 29 t/m 42 kalenderdagen voor aanvang: 60%
  • 15 t/m 28 kalenderdagen voor aanvang: 70%
  • 8 t/m 14 kalenderdagen voor aanvang: 80%
  • 0 t/m 7 kalenderdagen voor aanvang: 100%

3.2 Annulering van alle overige producten waaronder: losse rijlessen en examens/toetsen is alleen schriftelijk
mogelijk. Hiervoor zijn de onderstaande kosten verschuldigd.:

Examens/toetsen
• Tot vastlegging datum/tijd examens/toetsen. 50% van de prijs
• Na vaststelling datum/tijd examens/toetsen 100 % van de prijs

Losse rijlessen, intake en overige zaken.
• Tot 5 werkdagen voor afname 0% van de prijs
• Tussen 5 en 2 werkdagen voor afname 50% van de prijs
• Binnen 2 werkdagen voor afname 100% van de prijs

3.3 Bij verhuizing binnen het werkgebied van Mobiel kan cursist van opleidingsplaats wisselen na afronding van geboekte lessen, examens en toetsen. Dit dient
binnen veertien dagen schriftelijk te worden aangegeven.

Artikel 4. Toelatingseisen

4.1 Om te kunnen deelnemen aan een Rijopleiding bij Mobiel moet de cursist voldoen aan de volgende eisen:
a. leeftijd: voor categorie B: 16,5 jaar (2toDrive)

 1. er mag geen sprake
  zijn van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen;
 2. de betaling is conform artikel-2 geschied;
 3. op het moment dat dit nodig is dient de cursist in het bezit te zijn van het vereiste theoriecertificaat en dient dit op verzoek te
  kunnen overleggen;
 4. de cursist die reeds in het bezit is van een rijbewijs dient dit tijdens zijn opleiding bij zich te dragen en op verzoek te kunnen
  tonen;
 5. de cursist dient uiterlijk bij boeking van een rijopleiding de betreffende vestiging met zijn DigiD code te machtigen teneinde
  het reserveren van examens mogelijk te maken.

4.2 Aanvullende eisen rijopleiding bij Mobiel: de intake te hebben afgelegd.

4.3 Indien na de totstandkoming van een akkoord over de rijopleiding blijkt dat de cursist niet voldoet of kan voldoen aan de in
artikel 4.1 genoemde toelatingseisen, wordt hij/zij niet verder tot de Rijopleiding bij Mobiel toegelaten en is, ten aanzien van het
lesgeld, de regeling van art. 3 (annulering) overeenkomstig van toepassing.

Artikel 5. Verplichtingen

5.1 Mobiel draagt zorg voor een rijopleiding, die er op is gericht de cursist zover op te leiden, dat op verantwoorde wijze kan
worden deelgenomen aan het CBR-praktijkexamen.

5.2 De cursist zal op de openbare weg zoveel mogelijk door eenzelfde instructeur worden opgeleid. (bij langdurige ziekte kan er een andere instructeur of rijschool ingeschakeld worden) Cursisten krijgen zoveel
mogelijk les in  het zelfde lesvoertuig.

5.3 Het CBR-praktijkexamen vindt zoveel mogelijk aansluitend aan de opleidingsperiode plaats, indien de planning/
beschikbaarheid bij het CBR dit toelaat. Mobiel stelt hetzelfde lesvoertuig ter beschikking als waarin de opleiding heeft
plaatsgevonden, dan wel een voertuig van hetzelfde merk en type. Indien het CBR-praktijk-examen niet doorgaat in verband
met bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden, stelt Mobiel op het opnieuw door het CBR vastgestelde examentijdstip een
lesvoertuig ter beschikking van hetzelfde merk en type als waarin de cursist tijdens de rijopleiding heeft geoefend.

5.4 De lesvoertuigen die worden gebruikt ten behoeve van de Rijopleiding bij Mobiel zijn voorzien van een inzittendeverzekering met een dekking die in overeenstemming is met hetgeen in de rijopleidingbranche gebruikelijk is.

5.5 VEILIG vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan tijdens de rijopleiding, het
individuele tentamen, de CBR-Tussen-Tijdse-Toets of het CBR-praktijkexamen begane verkeers- en/of rijfouten, botsing,
aanrijding en/of overrijding, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de cursist, dan wel het gevolg is van het
gebruik van een rijvaardigheid beïnvloedende stof als bedoeld in artikel 6.3.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 De cursist dient zich middels het theorieboek / online leeromgeving goed voor te bereiden op de lessen en zich te houden aan het lesschema van
Mobiel en de instructies van de instructeur.

6.2 De cursist zal zich tijdens de rijopleiding conform de gangbare normen gedragen. Mobiel kan de rijopleiding (tussentijds)
beëindigen op grond van zwaarwegende redenen, indien het gedrag van de cursist daartoe aanleiding geeft. Restitutie van
betaalde lesgelden zal alleen plaatsvinden over die lesonderdelen waarvoor geen kosten gemaakt worden.

6.3 De cursist vrijwaart Mobiel voor schade of aanspraken van derden voor zover deze het gevolg zijn van zijn/haar opzet of
grove schuld, alsmede ten gevolge van gebruik door de cursist van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat
het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof – rijvaardigheid kan verminderen, zodanig
dat de cursist niet tot behoorlijk besturen van een voertuig in staat moet worden geacht.

6.4 De aansprakelijkheid van Mobiel is ten alle tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk
dekking wordt verleend. Mobiel is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband
houdt met de rijopleiding.

Artikel 7. Klachten
De cursist die klachten heeft over de uitvoering van de rijopleiding dient deze ter plaatse aan de rijinstructeur en indien mogelijk
voor het examen kenbaar te maken teneinde de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse op te lossen. Indien de klachten
niet naar tevredenheid worden opgelost kan de cursist deze schriftelijk voorleggen per post of per e-mail aan Mobiel
Rijschool Mobiel, Mecklenburglaan 9, 6865 HC Doorwerth. rijles@rijschool-mobiel.nl
Klachten worden binnen 14 werkdagen beantwoord.

 

× WhatsApp Chat Available from 09:00 to 21:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday